Tuesday, January 31, 2012

Misa & Jhemon Engagement

hair and makeup by Jill

IMG_0160sm

IMG_0891sm

IMG_0490sm

IMG_1090sm

IMG_1048sm